Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej nr XIII/75/15 w Kwidzynie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, poprzez:

   1) organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz ich uczestnictwo w systemie rozgrywek sportowych,

   2) organizację imprez turystyczno – krajoznawczych.

2. przeciwdziałania uzależnieniom, poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z rodzin dysfunkcyjnych z programem socjoterapeutyczny.

Dodatkowe informacje w zakresie realizacji zadania:
Przeciwdziałania uzależnieniom – oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą informację o:
a) sposobie rekrutacji dzieci i młodzieży,
b) miejscu i warunkach organizacji obozu,
c) programie obozu, zakładającym m.in. organizację wycieczek fakultatywnych,
d) programie socjoterapeutycznym i sposobie jego ewaluacji,
e) kwalifikacjach kadry prowadzącej obóz,
f) uprawnieniach do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
g) zabezpieczeniu medycznym,
h) doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą,
i) cenie jednostkowej stawki żywieniowej uczestnika,
j) cenie jednostkowej pobytu uczestnika na obozie.

Termin realizacji zadań: od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa – 47 000 zł,
2) przeciwdziałania uzależnieniom – 80 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego

Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.
1. Oferty należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz
z załącznikami:
   1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
   2) statut organizacji.
2. Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych” i nazwą rodzaju zadania, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy
ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności. Termin składania ofert upływa z dniem 08 czerwca 2016 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 10 czerwca r. w pokoju 207 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie o godzinie 9.00.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2015 w zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2015 r. Miasto Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe w dziedzinie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 497 290 zł,
2) przeciwdziałania uzależnieniom udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 571 230 zł.

Dodatkowe informacje.
1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji.
3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.
4. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
5. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
6. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte nie wcześniej niż 2 stycznia 2016 r.

Informacji telefonicznych udziela:
Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (55) 646 4725.
Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 646 4763

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułPrzyszłość transportu zbiorowego w Kwidzynie
Następny artykułPrzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Kubusia Puchatka