um

Kwidzyn, 24 stycznia 2014 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej nr XLV/273/10
w kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

 Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.
Bezpieczeństwo

realizacja programów edukacyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kwidzyna, działania na rzecz zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa na drogach.

II. Termin realizacji zadań:

od 03 marca do 31 grudnia 2014 r.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 r. w dziedzinie bezpieczeństwa – 10 000 zł .

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór stanowi RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z załącznikami:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,

2) statut organizacji.

2. Termin składania ofert upływa z dniem 14 lutego 2014 r. o godz. 1600, termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

3. Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 17 lutego 2014 r. w pokoju nr 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie godzinach o godzinie 900.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2013 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2013 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta
w dziedzinie bezpieczeństwa: dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 10 000 zł.

VII. Dodatkowe informacje.

W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.

Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

Informacji telefonicznych udziela:
Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (0*55) 646 4725.
Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykuł„Skarby Muzeum w Kwidzynie”
Następny artykułMMTS Kwidzyn – KPR Legionowo