Kwidzyn, 29 maja 2015 r.
Ogłoszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr XLV/273/10 w Kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych.
I. Rodzaj zadania
Sport
Organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych w formie obozów sportowych.
Promocja i ochrona zdrowia  
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat z rodzin dysfunkcyjnych
w formie obozów socjoterapeutycznych
II.  Dodatkowe informacje w zakresie realizacji zadań:
1) „Promocji i ochrony zdrowia” – oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą informację o:
  a) sposobie rekrutacji dzieci i młodzieży,
  b) miejscu i warunkach organizacji obozu,
  c) programie obozu, zakładającym m.in. organizację wycieczek fakultatywnych,
  d) programie socjoterapeutycznym i sposobie jego ewaluacji,
  e) kwalifikacjach kadry prowadzącej obóz,
  f) uprawnieniach do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  g) zabezpieczeniu medycznym,
  h) doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  i) cenie jednostkowej stawki żywieniowej uczestnika,
  j) cenie jednostkowej pobytu uczestnika na obozie.
2) „Organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych w formie obozów sportowych” – oferent może uzyskać dotację na pokrycie kosztów związanych z:
  a) transportem osób na miejsce obozu,
  b) wynagrodzeniem trenerów, opiekunów grupy,
  c) wynajmem obiektów sportowych.
III. Termin realizacji zadań w dziedzinie sportu, promocji i ochrony zdrowia – od 01 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.,
IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w dziedzinie:
1) sportu – 20 000  zł,
3) promocji i ochrony zdrowia – 30 000 zł.
V. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia
2011 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert
z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego
VI. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.
Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  wraz
z załącznikami:
  1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty    potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
  2) statut organizacji.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy  ul. Warszawskiej 19 w Biurze Obsługi Ludności. Termin składania ofert upływa z dniem 22 czerwca 2015 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 23 czerwca 2015 r. w pokoju nr 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie o godzinie 830.
VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2011 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2014 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych  organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta
w dziedzinie sportu – dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 494 915,50 zł,
w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia – dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 569 500 zł.
VIII. Informacje uzupełniające:
1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.
3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

Informacji telefonicznych udziela:
Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (0*55) 646 4725.
Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763.
O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykuł„Skarb pana Isakowitza”
Następny artykułKwidzyńska Akademia Młodzieżowych Liderów Ekologicznych