Kwidzyn, 13  maja 2014 r.

Ogłoszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr XLV/273/10
w kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.

Promocja i ochrona zdrowia: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych”

II. Termin realizacji zadania: od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi: 30 000 zł

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr III/316/2010 z dnia 25 maja 2010 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.
Oferty należy złożyć  na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z załącznikami:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty    potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
2) statut organizacji,
3) dodatkowa informacja dotycząca organizacji obozu:
a) sposobu rekrutacji osób,
b) miejsca i warunków organizacji obozu,
c) programu obozu, zakładającego m. in. organizację wycieczek fakultatywnych,
d) programu socjoterapeutycznego i sposobie ewaluacji programu,
e) kwalifikacji  kadry prowadzącej obóz,
f) uprawnień do organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
g) zabezpieczenia medycznego,
h) doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
i) ceny jednostkowej stawki żywieniowej uczestnika,
j) ceny jednostkowej pobytu uczestnika na obozie.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w Biurze Obsługi Ludności.

Termin składania ofert upływa z dniem 05 czerwca 2014 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 6 czerwca 2014 r. w pokoju 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie o godzinie 9.00.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2011 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2013 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych  organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 42 000 zł.

VII. Dodatkowe informacje.
1) W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
2) W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.
3) Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział środków finansowych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

Informacji telefonicznych udziela:
Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. Społecznych i Gospodarki Mieszkaniami nr tel. (0*55) 646 4725.
Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kwidzynie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułKonsultacje projektu Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna na lata 2014-2020 (ZIPROM).
Następny artykułOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA