widok na Urząd Miejski w Kwidzynie
Archiwum UM

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XLVI/433/22 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży.

Forma realizacji zadania: Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji.

Termin realizacji zadania: od 9 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację wynosi 900 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego, zmienionym Zarządzeniem Nr 281/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (Część III  wzoru oferty – „Opis zadania” punkt 6).

Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem 5 stycznia 2023 r. o godz. 16.00. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057) wraz z załącznikami:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty;
 • statut organizacji;

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert – sport”.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 11 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej w Hali Widowiskowo – Sportowej w Kwidzynie przy ul. Wiejskiej 1a o godzinie 10.00.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2021 r. Miasto Kwidzyn zleciło organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego tego samego rodzaju i udzieliło dotacji w wysokości 697 285,88 zł, w 2022 r. 1 059 540 zł.

Dodatkowe informacje:

 • oferent zobowiązany jest do podania dodatkowej informacji o liczbie zawodników z podziałem na rok urodzenia. W informacji należy ująć osoby posiadające licencję zawodnika zgłoszone do polskiego związku sportowego według stanu na dzień 1stycznia 2023 r. W sytuacji, kiedy zawodnik został zgłoszony do dwóch lub więcej drużyn, należy ująć zawodnika tylko jeden raz, zgodnie z rokiem urodzenia.
  Dodatkowo oferent przedkłada informację o liczbie dzieci nie zgłoszonych do związku sportowego tzw. „grupy naborowe”.
 • dotacja z budżetu Miasta Kwidzyna nie może przekroczyć 95% kosztów wykonania zadania;
 • w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji;
 • przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów celowych, uwzględnionych w umowie o dofinansowanie oraz określonych rodzajowo w kosztorysie wydatków, stanowiącym załącznik do tej umowy, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki finansowe nie mogą być wykorzystywane na:
  1. zadania i zakupy inwestycyjne,
  2. diety dla uczestników projektu,
  3. koszty stałe organizacji, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, utrzymanie i wyposażenia biura niezwiązane z wykonaniem zadania publicznego,
  4. koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji projektu, delegacji służbowych,
  5. zakup żywności i napojów, z wyłączeniem celowego zakupu usług gastronomicznych dla uczestników zadania publicznego.
 • oferent jest zobowiązany zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami co najmniej w minimalnym standardzie przewidywanym przepisami art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 • dopuszcza się w trakcie realizacji zadania zwiększenie wydatku finansowanego z dotacji o nie więcej niż 20% tego wydatku. Naruszenie powyższego postanowienia, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.

Oferent zobowiązany jest po otrzymaniu od pracownika Urzędu Miejskiego w Kwidzynie informacji o przyznaniu dotacji w wysokości niższej, niż wnioskowana, złożyć zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego.

Wyniki  postępowania konkursowego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert, dofinansowania więcej niż jednej oferty.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. Społecznych nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 64 64 763.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułOgłoszenie o konkursie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
Następny artykułZimowe Mistrzostwa Polski juniorów w pływaniu