widok na Urząd Miejski w Kwidzynie
Archiwum UM

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej w dalszej części „ustawą” do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji w 2022 r. zadania publicznego „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje w zakresie:
1) inicjatyw młodzieżowych;
2) edukacji nieformalnej.”.

Ogłoszenie – konkurs ofert zadanie publiczne „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Poprzedni artykułOgłoszenie konkursu ofert „Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
Następny artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Biegania „Kwidzyn Biega”