Miejskie Przedszkole Nr 2 – O Nas

MISJA PRZEDSZKOLA

to najważniejsze zadania, w efekcie których dziecko:
ma poczucie własnej wartości,
ma wyrównywane szanse edukacyjne i społeczne,
osiąga stan gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
rozwija aktywność twórczą, działania prozdrowotne i proekologiczne,
rozwija swoje zainteresowania, kompetencje komunikacyjne i społeczne,
ma zapewniona właściwą opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,
przejawia właściwe postawy wobec otoczenia (społecznego, przyrodniczego, technicznego),
bawi się i uczy w atmosferze akceptacji, w bezpiecznych warunkach i przyjaznym środowisku,
poznaje i kultywuje tradycje (narodowe, regionalne, rodzinne) oraz uczy się podstaw małej ekonomii,
nabywa umiejętności zgodnie z możliwościami rozwojowymi i odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

Przedszkole wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. W urzeczywistnianie tej misji należy zaangażować całą jego społeczność: personel, rodziców i dzieci. Wspólnymi siłami można wiele osiągnąć.

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA:

Bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola.
Dbałość o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.
Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjalistyczna.
Promocja aktywności ruchowej, sportu.
Możliwość korzystania przez dzieci z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w sprzęt przeznaczony dla dzieci przedszkolnych oraz korzystania z dobrze wyposażonych sal, ciekawych pomocy dydaktycznych.
Kreatywność i rozwój artystyczny dziecka.
Partnerska, pełna wzajemnego zaufania i akceptacji współpraca z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.·
Wsparcie rodziców/ prawnych opiekunów dziecka w każdej sytuacji.
Promocja placówki przy współpracy ze środowiskiem lokalnym.

CELE STRATEGICZNE

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na poziomie górnej granicy ich możliwości:
wspomaganie dzieci z trudnościami, systematyczne współdziałanie nauczycieli w procesie edukacji dzieci,
podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,
pomoc psychologiczno- pedagogiczna, działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych,
realizacja przedszkolnych programów edukacyjnych i wspierających,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wyobraźni i pomysłowości,
systematyczne badanie poziomu umiejętności dzieci.
2. Promowanie zdrowego stylu życia:
tworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu i wyrabianiu postaw, modelu życia i świadomości proekologicznych,
kształtowanie prawidłowych relacji społecznych, pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami,
wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania się i nawyków związanych z aktywnością ruchową,
wdrażanie dzieci do poszanowania i przestrzegania zasad.
3. Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej przygotowanie dzieci do nauki w szkole:
stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem i technologią informacyjną,
włączenie do pracy edukacyjnej programu z zakresu edukacji matematyczno-ekonomicznej i przedsiębiorczości,
zaspakajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą,
poszukiwanie nowych możliwości w zakresie korzystania z instytucji społeczno- kulturalnych,
wycieczki do różnych ciekawych miejsc oraz punktów użyteczności publicznej.
4. Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej:
wspomaganie oraz inspirowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
zachęcanie i tworzenie warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć, kontynuacja programów własnych.
5. Rozbudzanie świadomości rodziców w zakresie:
podnoszenia świadomości edukacyjnej poprzez pedagogizację,
ukazania przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
zapoznania z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo- edukacyjnej,
przekazywania porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
uświadamianie dzieci i rodziców o zagrożeniach płynących z niewłaściwego korzystania z technologii multimedialnych,
6. Unowocześnianie i bogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań:
bieżące remonty, konserwacja i modernizacja wnętrza oraz placu zabaw,
poprawa ergonomii w salach,
bieżące zakupy zabawek i pomocy dydaktycznych,
wzbogacanie bazy dydaktycznej do zajęć przyrodniczych.