Burmistrz Miasta Kwidzyna
ul. Warszawska 19, nr 82-500 Kwidzyn
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), w związku z art.13 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827)

ZAPRASZA

do uczestnictwa w otwartym konkursie na wyłonienie ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w postaci zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom 3, 4 i 5 letnim zamieszkałym na terenie Miasta Kwidzyna, zwanym dalej Miastem, na zasadach określonych Uchwałą Nr XXXIV/223/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Kwidzyn (Dz. Urz. Wojew. Pomorskiego poz. 4601 z dn.16.12.13r.)
1. Konkurs ofert dotyczy prowadzenia niepublicznego przedszkola na warunkach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, które może otrzymywać dotację z budżetu Miasta Kwidzyna, zwanego dalej Miastem, na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli przedszkole to:
1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy, niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony uchwałą nr XXXIV/223/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Kwidzyn,
2) zobowiąże się do przyjęcia w pierwszej kolejności dzieci 5 letnich zamieszkałych na terenie Miasta,
3) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe, niż opłaty ustalone Uchwałą Rady Miejskiej, o której mowa w pkt. 1) (na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty),
4) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych,
5) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
6) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty,
7) będzie stosować zasady przyjmowania do publicznego przedszkola, określone w rozdziale 2a ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013r.,
8) poda informację o planowanej do przyjęcia liczbie uczniów (z podziałem na grupy wiekowe).

2. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2015 roku maksymalna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 942 000 zł.

3. Zasady przyznawania i przekazywania dotacji zawarto w art. 90 ustawy o systemie oświaty i uchwale Nr XXXVIII/228/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Miasta Kwidzyna przez inne niż Miasto Kwidzyn osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych, niż Miasto Kwidzyn, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Wojew. Pomorskiego Nr 49, poz. 860 z dn. 7.04.2010 r.; zm. z dn. 29.12.2010r. Nr 167, poz. 3429; zm. z dn. 16.12.2013 r. poz. 4614).

4. Termin realizacji zadania dotyczącego wychowania przedszkolnego na zlecenie Miasta Kwidzyna obejmuje okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r.

5. Oferta powinna zawierać:
1) zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 b ustawy zmienionej w art. 1 pkt 20 lit. b w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw;
2) lokalizację i adres prowadzonego przedszkola,
3) krótki opis realizowanego w prowadzonym przedszkolu programu nauczania, wychowania i opieki,
4) informację na temat posiadanego doświadczenia w prowadzeniu przedszkola – krótki opis zadań przedszkolnych zrealizowanych przez wnioskodawcę w latach poprzednich,
5) wykaz stanowisk pedagogicznych oraz informacje o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska,
6) wykaz stanowisk niepedagogicznych,
7) zobowiązanie do przyjęcia w pierwszej kolejności dzieci 5-letnich,
8) informację o planowanej do przyjęcia liczbie dzieci, z podziałem na grupy wiekowe, na zasadach określonych w konkursie,
9) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty,
10) krótki opis lokalu, w którym odbywają się zajęcia z dziećmi, w tym wielkość powierzchni sal, oraz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń,
11) opis posiadanego placu zabaw przedszkola, w tym jego powierzchnia oraz wyposażenie,
12) numer telefonu i adres e-mail do osoby uprawnionej do udzielania informacji dotyczących oferty.

6. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się 5 osobową komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 jej członków. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.

7. Oferty należy składać w terminie do 7 kwietnia 2015 r. w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawskiej 19 lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs niepublicznych przedszkoli”. (Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).

8. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 14 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. W razie potrzeby komisja konkursowa może przedłużyć termin rozpatrywania ofert.

9. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających z ust. 5 ogłoszenia o konkursie. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa:

1) sprawdza, czy oferent spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania, wynikające z wykazu, o którym mowa w ust. 5 ogłoszenia o konkursie,
2) ocenia możliwości zrealizowania zadania wychowania przedszkolnego przez podmiot zgłaszający ofertę,
3) ocenia kwalifikacje zatrudnionych nauczycieli mających prowadzić nauczanie, wychowanie i opiekę,
4) ocenia zapewnienie przez przedszkole oferty edukacyjnej dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi,
5) zatrudnienie przez przedszkole dodatkowego specjalisty/specjalistów legitymujących się wykształceniem pedagogicznym,
6) uwzględnia analizę i ocenę wykonywanych zadań przedszkolnych zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich.
10. W przypadku oferty niekompletnej lub wadliwie sporządzonej komisja może wezwać oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
11. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 9, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Komisja może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub informacji w wyznaczonym terminie.
14. Członkowie komisji dokonują wyboru najkorzystniejszych ofert, przyznając ofertom podlegającym rozpatrywaniu liczbę punktów w skali od 0 do 10.
15. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie.
16. Protokół zawiera w szczególności:
1) datę konkursu i terminy posiedzeń komisji,
2) informację o składzie komisji konkursowej,
3) nazwy podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, które złożyły oferty w konkursie,
4) nazwy podmiotów, których oferty nie były rozpatrywane z podaniem przyczyn nierozpatrzenia,
5) łączną liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom,
6) propozycję podmiotów, którym zleci się prowadzenie wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy.

17. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji protokół przekazuje się Burmistrzowi w celu zatwierdzenia wyników konkursu.

18. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania podejmuje Burmistrz.

19. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

20. Niezwłocznie po zatwierdzeniu konkursu przez Burmistrza wyniki konkursu ogłasza się m.in. :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kwidzyna,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

21. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać nazwy i adresy przedszkoli niepublicznych wybranych w konkursie, a także organy prowadzące te przedszkola.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 55 64 64 714 (736) lub w pok. 204. Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Kwidzyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Kwidzyn, dnia 06. 03. 2015 r.                                                                                  Burmistrz Miasta Kwidzyna
                                                                                                                                Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułKwidzyńscy tancerze z medalami
Następny artykułSzyfry Malarskie