Załącznik
do Zarządzenia nr 422/2018
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 10 maja 2018 r.


BURMISTRZ MIASTA KWIDZYNA
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Dodatkowe informacje:

1) oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie”, w terminie do dnia 29 maja 2018 r., w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Liczy się data doręczenia przesyłki do Biura Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie;

2) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymienionych w jako załączniki do oferty. Oferty należy składać w terminie podanym w treści ogłoszenia. Adres skrytki Urzędu Miejskiego w Kwidzynie na ePUAPie: /ho60n6qa67/SkrytkaESP;

3) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kwidzyna;

4) o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

5) posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się dnia 19 czerwca 2018 r. od godz. 10:00 w sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, 82-500 Kwidzyn.

4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 września 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w zw. z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) informuje się, że:

1) Administratorem tak zbieranych danych osobowych jest Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn;

2) Dane będą przetwarzane do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie;

3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;

4) Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich przetwarzania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta Kwidzyna, tel. 55 646 47 14.

Poprzedni artykuł„Andropauza 3” – spektakl
Następny artykułOtwarte Indywidualne Mistrzostwa Kwidzyna w Badmintona