Kwidzyn, 18  listopada  2014 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr XLV/273/10 w kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.

Sport
1) organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,
2) organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, m. in.: biwaków, obozów, rajdów, zlotów i spływów,
3) organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Kultura
1) prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta Kwidzyna,
2) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych,
3) wydawanie publikacji promujących kulturę Miasta Kwidzyna

Ochrona środowiska
1) organizowanie konkursów, warsztatów, kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz innych imprez
o charakterze ekologicznym,
2) propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Kwidzyna,
3) promowanie zachowań przyjaznych środowisku,
4) rozpowszechnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych z ochroną środowiska.

Promocja i ochrona zdrowia
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani pomocy psychospołecznej i prawnej,  w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,

II. Termin realizacji zadań:
1) od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

III. Wysokość środków publicznych:
1. przeznaczonych na realizację zadań których realizacja przebiegać będzie przez cały 2015 r. w dziedzinie:
sportu – 1 450 000  zł,
kultury –  350 000  zł,
ochrony środowiska – 514 000 zł
promocji i ochrony zdrowia – 92 000 zł, w tym:
a) powierzenie prowadzenia punktu konsultacyjnego od uzależnień – 57 000 zł,
b) dofinansowanie programów w zakresie rehabilitacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 27 000 zł,
c) realizacja programów profilaktycznych – 8 000 zł,

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert
z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.
Oferty należy złożyć  na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  wraz z załącznikami:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty    potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
2) statut organizacji.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych”, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności.
Termin składania ofert upływa z dniem 12 grudnia 2014 r. o godz. 1600, termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 15 grudnia 2014 r. w pokoju 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie godzinach:
8.00 – projekty z zakresu kultury,
8.30 – projekty z zakresu sportu,
9.30 – projekty z zakresu ochrony środowiska,
10.00 – projekty z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2014 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2014 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych  organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta
w dziedzinie sportu:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 499 459,25 zł,
w dziedzinie kultury:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie  371 450 zł,
w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 557 500 zł.
w dziedzinie ochrony środowiska:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 467 150 zł.

VII. Dodatkowe informacje.
1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.
3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.
4. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte nie wcześniej niż 2 stycznia 2015 r.

Informacji telefonicznych udziela:
Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (0*55) 646 4725.
Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763
O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułTeatralia 2014
Następny artykułMTS Kwidzyn najlepszy podczas Tri-Team Swimming Cup