Fundusze Europejskie

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę? Szukasz finansowego wsparcia? Teraz masz szanse pozyskać m.in. dotacje, dofinansowania i grant. Poniżej znajdziesz informacje i praktyczne wskazówki jak to zrobić.

L.p.Instytucja dotująca / Nazwa programuWsparcie programuWarunki uzyskaniaDodatkowe informacje
1.Minister Sportu i Turystyki / Program KLUBKluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji wnioskuje o 15 000 zł.

„Program Klub” będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:

 1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.
Kosztorys zadania o dofinansowanie, którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania.
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2019 r.

Strona źródłowa:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

2.RPO/ w ramach działania 10.4. Redukcja emisji
Dla typów projektów 1) ,2), 3)
85% kosztów kwalifikowalnych, minimalny wkład własny 15% projektu.

W ramach projektu możliwe jest uzyskanie dofinansowanie na:

 1. rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,
 2. likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej ibudynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,
 3. budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.

Uzupełniająco w ramach ww. typów projektów dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Posiadać należy pełną dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Termin składania dokumentacji do 25.01.2019 r.

Strona źródłowa:
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-10-4-redukcja-emisji-rpo-wp-2014-2020-dla-typow-projektow-nr-1-2-i–1

3.RPO/ w ramach działania 10.4. Redukcja emisji
Dla typów projektów 5)
85% kosztów kwalifikowalnych, minimalny wkład własny 15% projektu.Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:rozbudowę systemu monitoringu powietrza.Posiadać należy pełną dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Termin składania dokumentacji do 25.01.2019 r.

Strona źródłowa:
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-10-4-redukcja-emisji-rpo-wp-2014-2020

4.3.1. POPC/ Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), Polska CyfrowaMaksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.Dokumenty należy złożyć do 29.03.2019 r.

Strona źródłowa:
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-v-nabor/

5.POWER: 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnychPoziom dofinansowania projektu wynosi 100%.Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) będący organizacją pozarządową, mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń dotyczących równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (min. 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Ponadto, podmiotami uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, zgodnie z SzOOP są jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wyposażenie osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w kompetencje w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.Planowana data naboru wniosków od 31.12.2018 do 31.01.2019

Strona źródłowa:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/26-wysoka-jakosc-polityki-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-i-zawodowego-osob-niepelnosprawnych-2/

6.Minister Sportu i Turystyki/ Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 rokuSkładane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% kosztów ogółem. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań. Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zadania, nie może przekroczyć 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji.

Celem „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku” jest:

 1. stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
 2. umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych.
 3. zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Minister przyznaje w ramach posiadanych środków z budżetu państwa dofinansowanie na zadania związane z przygotowaniem zawodników kadry narodowej polskich związków sportowych oraz udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach i konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych.

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać polskie związki sportowe.

Strona źródłowa:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2445,Program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-.html
7.Europejski Korpus Solidarności – Projekty rozwoju zawodowego– koszty projektu: stawka ryczałtowa 500 euro na miesiąc, czyli w zależności od długości trwania projektu – od 1000 do 12 000 euro;
– koszty coachingu: zaangażowanie mentora lub trenera, którego wsparcie jest potrzebne do realizacji działań (maksymalnie 12 dni w ciągu całego projektu; kwota ryczałtowa wynagrodzenia w Polsce wynosi 74 euro za dzień, bez zakresu godzinowego);
– koszty nadzwyczajne (udział osób
z mniejszymi szansami, np. z niepełnosprawnością).

Projekty mają charakter lokalny, ale jednocześnie powinny wyraźnie reprezentować „europejską wartość dodaną”, którą określają priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności.

Realizacja projektów solidarnościowych ma wymiar edukacji pozaformalnej, młodzież angażująca się w codzienne działania zdobywa wiedzę, doświadczenia i umiejętności sprzyjające rozwojowi osobistemu, społecznemu i obywatelskiemu.

Kto może realizować projekty?
Co najmniej 5-osobowe grupy młodzieży w wieku 18–30 lat, z państw członkowskich UE. Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Strona źródłowa:
https://fundusze.ngo.pl/284224-europejski-korpus-solidarnosci-projekty-rozwoju-zawodowego.html
8.Kreatywna Europa – komponent Media: „Dostęp do rynków”Strona źródłowa:
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dostep-do-rynkow-2/
9.„Europa dla obywateli”: Pamięć o przeszłości Europy oraz Partnerstwo miast/ Agencja Wykonawcza ds.Edukacji, Kultury i Sektora AudiowizualnegoWarunki dofinansowania ustalone na stronie instytucji.

Harmonogram składania wniosków 2019-2020

Komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy.

Termin składania wniosków:

1 lutego: Projekty muszą się rozpocząć w okresie: Pamięć o przeszłości Europy 1 lutego od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 28 lutego* roku następującego po upływie tego terminu.

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie
i uczestnictwo obywatelskie.

Działanie 1. Partnerstwo miast.

Termin składania wniosków:

1 lutego: Projekty muszą się rozpocząć w okresie:od 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków,do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu.

1 września: Projekty muszą się rozpocząć w okresie:od 1 lutego do 31 października roku następującego po upływie tego terminu.

2. Sieci miast

Termin składania wniosków:

1 marca: Projekty muszą się rozpocząć w okresie:od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków do 28 lutego* roku następującego po upływie tego terminu.

1 września: Projekty muszą się rozpocząć w okresie:od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosków.

3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Termin składania wniosków:

1 września: Projekty muszą się rozpocząć w okresie:od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie tego terminu.

Strona źródłowa:
https://europadlaobywateli.pl/otwarty-nabor-wnioskow-w-programie-europa-dla-obywateli-konkurs-w-terminie-do-1-lutego-2019/
10.Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych/ Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi:1 100 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach:o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.
 4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.
 5. Dotacja nie może zostać przyznana na:
  • część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
  • zadanie już zrealizowane;
  • spłatę zaległych zobowiązań;
  • bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);
  • koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;
  • wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;
  • koszty zakupu środków trwałych;
  • koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;
  • wycieczki;
  • koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich;
  • koszty współczesnych pochówków i nagrobków;
  • wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp.
 6. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.
 7. Podmiot składający ofertę dotyczącą: medalu, sztandaru, pomnika lub tablicy, załącza odpowiednio: projekt medalu, projekt sztandaru, projekt wykonawczy obiektu (pomnika, tablicy itd.) wraz z opinią Instytutu Pamięci Narodowej i pisemną zgodą dysponenta terenu.
 8. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.
 9. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

 1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.
Strona źródłowa:
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html
11.Konkurs MIiR: Innowacyjne projekty na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami i seniorówBudżet konkursu wynosi 10 milionów złotych, a maksymalna wysokość grantu – 100 tysięcy złotych. Inkubatory powinny funkcjonować od 3 do 4 lat.

Celem konkursu jest wsparcie nowych pomysłów, które szybko i skutecznie pomogą rozwiązać problemy związane z niedoborem dostępnych produktów i usług, czy niedostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w inkubowaniu lub realizacji innowacji społecznych oraz doświadczenie merytoryczne w temacie dostępności.

Strona źródłowa:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-mikro-innowacje/
12.Fundusz Inicjatyw ObywatelskichMaksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł (na projekty dwuletnie maksymalnie 300 000 zł).

Celem konkursu jest wsparcie nowych pomysłów, które szybko i skutecznie pomogą rozwiązać problemy związane z niedoborem dostępnych produktów i usług, czy niedostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w inkubowaniu lub realizacji innowacji społecznych oraz doświadczenie merytoryczne w temacie dostępności.

Realizacja FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

 • Priorytet Aktywne społeczeństwo;
 • Priorytet Aktywni obywatele;
 • Priorytet Silne organizacje pozarządowe.
Strona źródłowa:
https://www.niw.gov.pl/fio-2019-start/
13.Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki/ zadania publiczne w zakresie turystykiWysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2019 r. 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Priorytety na 2019 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

 • Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych.
 • Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie
 • i rozwój terytorialnych marek turystycznych.
 • Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Strona źródłowa:
ttps://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2018-rok/2446,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2019.html

Dodatkowe informacje o dofinansowaniach można uzyskać:

Dodatkowo w dniu 03.01.2019 r. organizowany jest Mobilny Punkt Informacyjny w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Informacje o Mobilnych Punktach Informacyjnych dostępne są na stronie https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/mobilne-punkty-informacyjne-na-pomorzu-styczen-2019.

Poprzedni artykułSylwester w Kwidzynie
Następny artykułOrszak Trzech Króli