um

Informacja o głosowaniu na kandydatów do

Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 142/2016 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dokonała weryfikacji nadesłanych formularzy zgłoszeń kandydatów na członka Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne (w układzie alfabetycznym):

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Baczewski Andrzej

2.

Biesiekierski Zdzisław

3.

Botwicz Maria

4.

Kiziński Eugeniusz

5.

Koguciuk Agnieszka

6.

Krzeszowska – Hovanecz Anna

7.

Margulewicz Wojciech

8.

Romanow – Pękal Ewa

9.

Stec Piotr

10.

Wojnicz Marta

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XV/92/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania, Burmistrz Miasta Kwidzyna zaprasza organizacje pozarządowe do głosowania na członków Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.Głosowanie na członków Rady odbywa się za pomocą formularza „Karta do głosowania na członka Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Termin głosowania ustala się do 8 kwietnia 2016 r.

Kartę do głosowania należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Głosowanie na członków do Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub za pośrednictwem poczty listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

docKarta do głosowania.doc32.5 KB

Poprzedni artykułWypalanie traw zabija! Nie zabijaj!
Następny artykułBieg z pochodnią