ratusz01

1372 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożono w ubiegłym roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Miasto przeznaczyło na nie ponad 1,3 mln zł. Władze miasta zachęcają do korzystania z tej formy pomocy. Radzą, aby w razie problemów finansowych nie czekać aż zaległości zaczną rosnąć, ale od razu udać się do MOPS czy Urzędu Miejskiego z pytaniem o możliwość udzielenia pomocy.
W tym roku także nie zabraknie pieniędzy na dodatki mieszkaniowe. W budżecie zaplanowano na to zadanie 1,422 mln zł. Z 1372 wniosków złożonych w ubiegłym roku negatywnie rozpatrzono 96 z nich. Negatywne decyzje dotyczyły przede wszystkim niespełnienia kryteriów dochodowych. Wstrzymano także 58 wydanych decyzji z powodu  zadłużenia w opłatach za mieszkanie. 22 osoby, po zawarciu porozumienia o spłacie zaległości, otrzymały dodatek z powrotem.
Zasady przyznawania dodatku w tym roku się nie zmieniły. Jeżeli ktoś nagle znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, powinien udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodzina, która ma kłopoty, a ma kilkoro dzieci w wieku szkolnym, może skorzystać z różnych form pomocy. To nie tylko dodatek mieszkaniowy, ale posiłki w szkołach, zasiłki celowe na zakupy odzieży czy przyznanie stypendium szkolnego na zakup przyborów, książek, podręczników. Po stypendia można zgłaszać się do urzędu, natomiast w sprawie zasiłków oraz dodatków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Władze miasta badają obecnie możliwości prawne związane z odpracowaniem zaległości czynszowych.

Komu przysługuje?
Dodatek mieszkaniowy przysługuje wszystkim osobom, które posiadają tytuł prawny do lokalu oraz zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić dwa kryteria:

Kryterium dochodowe: jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Kryterium metrażowe:

–  dla osoby zamieszkującej samotnie powierzchnia normatywna wynosi 35 m kw., która nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej tj.: 45,5 m kw.

– w gospodarstwie dwuosobowym powierzchnia normatywna wynosi 40 m kw., która nie może przekroczyć 52  m kw.

Każda kolejna osoba zamieszkująca dany lokal to dodatkowe 5 m2 do powierzchni normatywnej.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W przypadku stwierdzenia, że osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, obejmujących pełne dwa miesiące, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.

– Wniosek należy pobrać u odpowiednich administratorów zasobów lokalowych, bądź w MOPS-ie przy ul. Grudziądzkiej 6. Administrator potwierdza łączną kwotę wydatków na lokal, wyposażenie danego lokalu oraz tytuł prawny i charakter zamieszkania głównego najemcy.

Elementy składowe, które trzeba dołączyć do wniosku:

– Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

– Zaświadczenie o zarobkach (kwota brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzysku).

– Zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych,  o innych uzyskiwanych dochodach.

– Trzy ostatnie odcinki z emerytury lub renty.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. nr 4), w poniedziałek, wtorek, czwartek, i piątek, w godz. 7.00 – 15.00.

Poprzedni artykułWarsztaty etnicznych Tańców w Kręgu
Następny artykułGaleria Niezwykłych Zwierząt