pdf

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty nabór na partnera w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji” będącego elementem inwestycyjnym projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020

W załączeniu Zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna Nr 245/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji” będącego elementem inwestycyjnym projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020

Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 a Formularz oferty załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” RPO WP 2014-2020″ osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kwidzynie, Zespół ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych pok. 313 ul. Warszawska 19, 82 – 500 Kwidzyn w terminie do 04.01.2017 r. do godz. 1000 (decyduje data stempla pocztowego).

Zarzadzenie_245.pdf247.96 KB

docZarzadzenie_konkurs.doc99.5 KB

Poprzedni artykuł„Migranci” – wystawa fotograficzna
Następny artykułBurmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty nabór na partnera w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji”