um

Kwidzyn, 6 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr IX/122/19
w Kwidzynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

 Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie i prowadzenie systemu szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci urodzonych w latach 2009 – 2013.

W ramach powierzonego zadania oferent będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia dwa razy w tygodniu treningów dla dzieci po 1,5 godziny każdy,
 • zapewnienia dzieciom udziału w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.

Forma realizacji zadania:  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Termin realizacji zadań: od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 12 200 zł.

 Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego, zmienionym Zarządzeniem Nr 281/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia
22 lutego 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji pożytku publicznego

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 28 sierpnia 2020 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty należy złożyć na formularzu, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057), wraz z załącznikami:
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
  • statut organizacji,
  • oświadczenie o posiadanym nr konta bankowego oferenta.
 3. Załączniki, o których mowa w punkcie 2 mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” potwierdzonej datą i podpisem osób do tego uprawnionych.
 4. Kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży zobowiązane są przedłożyć informację o:
  • ilości grup zgłoszonych oraz planowanych do zgłoszenia do systemu rozgrywek prowadzonych przez związki sportowe oraz ilości uczestników danej grupy,
  • kwalifikacjach osób prowadzących zajęcia sportowe.
 5. Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie,
  z odrębnym kompletem załączników.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert – Sport”.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 31 sierpnia 2020 r. w pokoju 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie o godzinie 900.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2019 r. Miasto Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych  organizacjom pozarządowym
przekazało środki finansowe w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki
i krajoznawstwa udzieliło dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 678 228,10 zł, natomiast w 2019 r. 1 430 028 zł.

Dodatkowe informacje:

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 2. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu osobowego
  i rzeczowego.
 3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji.
 4. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować
  z przyjęcia przyznanej dotacji.
 5. Wyniki postępowania konkursowego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
 6. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 7. Oferent zobowiązany jest po otrzymaniu od pracownika Urzędu Miejskiego w Kwidzynie informacji
  o przyznaniu dotacji w wysokości niższej, niż wnioskowana, złożyć zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego.
 8. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert, dofinansowania więcej niż jednej oferty.

Informacji telefonicznych udziela:

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 646 4763

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułSłuchowisko „Tak czasem bywa – Teatr Wyobraźni”
Następny artykuł40 letnia droga do wolności