um

 

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z V sesji.

5. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

   1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,

   2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2,

   3. w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością,

   4. w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,

   5. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2019 r.”,

   6. o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

   7. w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2019,

   8. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna,

   9. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

   10. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Kwidzyna konsultacji dotyczących utworzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Kwidzyna.

7. Raport o stanie miasta Kwidzyna za rok 2018

   1. przedstawienie raportu o stanie miasta za 2018 rok,

   2. debata nad raportem,

   3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kwidzyna.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018:

   1. złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta z wykonania Budżetu Miasta Kwidzyna oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,

   2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kwidzyna za 2018 rok,

   3. przedstawienie opinii przewodniczących komisji stałych o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,

   4. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kwidzyna za 2018 rok,

   5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie,

   6. dyskusja,

   7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2018,

   8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2018.

9. Informacja Burmistrza o jego działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

10. Informacja Przewodniczącego Rady o jego działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

11. Komunikaty i oświadczenia

12. Zamknięcie obrad sesji.

Poprzedni artykułKonkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
Następny artykułProjekt: Czyste powietrze w Kwidzynie – wymiana źródeł ciepła w 9 wybranych kamienicach