Załącznik Nr 17
do protokołu Nr XXI/20
z sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 23 listopada 2020 r.
Uchwała Nr XXI/208/20
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 23 listopada 2020 roku
 
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W tym celu projekt niniejszego Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kwidzyna.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wprowadzone ograniczenia związane z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 sprawiły, że wiele działań organizacji pozarządowych nie mogło zostać zrealizowanych w sposób, w jakich zostały opisane we wnioskach konkursowych. Cześć zadań przyjętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. nie zostało zleconych organizacjom pozarządowym, część została zrealizowana w ograniczonym zakresie, bądź odwołana w następstwie epidemii.
W związku z powyższym Program współpracy Miasta Kwidzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. wskazujący główne obszary współpracy oraz środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych zadań jest kontynuacją przyjętego programu z 2020 r.

Załącznik

do Uchwały Nr XXI/208/20

Rady Miejskiej w Kwidzynie

z dnia 23 listopada 2020 roku

Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2021 rok
 

1 Postanowienia ogólne

§1.

Ilekroć w tekście jest mowa o:
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 • organizacji – należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
 • burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kwidzyna;
 • mieście – należy przez to rozumieć Miasto Kwidzyn;
 • programie – należy przez to rozumieć Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2021 rok.

2 Cel główny i szczegółowy programu

§ 2.

  1. Celem głównym programu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Kwidzyna poprzez realizację zadań publicznych miasta we współpracy z organizacjami.
  2. Celami szczegółowymi są:
 • wspomaganie rozwoju, aktywności i integracji społeczności lokalnych;
 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
 • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
 • tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców miasta, w szczególności poprzez wspieranie wolontariatu;
 • prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców;
 • deinstytucjonalizacja usług świadczonych przez miasto;
 • wzmacnianie potencjału organizacji.

3 Zasady współpracy

§3.

Współpraca miasta z organizacjami odbywa się na zasadach:
 • pomocniczości – co oznacza stworzenie warunków do prowadzenia partnerskich rozmów z organizacjami.
  W przyjętych rozwiązaniach będą uwzględniane opinie realizatorów i odbiorców zadania publicznego;
 • suwerenności stron – co oznacza, że uczestnicy współpracy szanują swoją odrębność, udział w pracach komisji na rzecz współpracy miasta i organizacji jest dobrowolny, a ich powstanie zależy od woli miasta i organizacji;
 • partnerstwa – co oznacza równe prawo do wyrażania głosu i opinii w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz wypracowania sposobów ich rozwiązania;
 • efektywności – co oznacza realizację wyznaczonych zadań w oparciu o wspólnie wypracowane standardy,
  z użyciem potencjału miasta i organizacji zmierzających do wysokiej jakości usług i optymalizacji ich kosztów;
 • uczciwej konkurencji i jawności – przez co rozumie się kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji.

4 Zakres przedmiotowy współpracy

§ 4.

Miasto współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy należących do zadań własnych miasta.

5 Formy współpracy

§ 5.

  1. Współpraca miasta z organizacjami obejmuje współdziałanie o charakterze finansowym oraz pozafinansowym.
  2. Finansowanie działań poprzez zlecanie zadań publicznych może mieć formy:
 • powierzania realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji;
 • wspierania realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
 • wspierania realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji operatorowi projektu;
 • udzielania pożyczek, poręczeń oraz promes organizacjom na realizację zadań publicznych.
  1. Pozafinansowa współpraca może obejmować:
 • konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji pozarządowych;
 • udział przedstawicieli organizacji w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów ofert;
 • wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących ich zaspokojeniu;
 • wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań;
 • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
 • wzmacnianie kompetencji organizacji w zakresie składania ofert na realizację zadań publicznych;
 • udostępnianie / wynajmowanie wolnych lokali użytkowych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz miasta i jego mieszkańców;
 • wzmacnianie instytucjonalne organizacji poprzez organizację szkoleń, konferencji;
 • wzajemne informowanie o możliwości pozyskania środków pozabudżetowych;
 • udzielanie rekomendacji i wydawanie listów intencyjnych organizacjom współpracującym z miastem; które ubiegają się o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych;
 • obejmowanie patronatem burmistrza przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje.

6 Priorytetowe zadania publiczne

§ 6.

Ustala się priorytetowe zadania własne miasta, które będą zlecane w 2021 r. organizacjom ustawowo uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego:
 • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 1. prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta,
 2. organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych,
 3. wydawanie publikacji promujących kulturę miasta,
 4. organizowanie plenerowych imprez kulturalnych,
 5. oprawa muzyczna świąt państwowych i rocznic historycznych,
 6. wspieranie innowacyjnych form działań upowszechniających wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym miasta;
 • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa:
 1. organizacja imprez rekreacyjnych i widowisk sportowych, a także zajęć sportowo – rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 2. wspieranie różnorodnych form wypoczynku i rekreacji mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej seniorów,
 3. organizowanie programów sportowych pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 4. organizowanie imprez sportowych,
 5. organizowanie i prowadzenie systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu,
 6. organizowanie imprez turystyczno – krajoznawczych,
 7. organizowanie i udział w obozach i zgrupowaniach sportowych,
 8. wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących
  w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych;
 • w zakresie ochrony zdrowia:
 1. realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. organizację wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży;
 • w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
 1. wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
 2. organizowanie konkursów, warsztatów, kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz innych imprez o charakterze ekologicznym,
 3. promowanie zachowań przyjaznych środowisku, w tym wspieranie ruchu rowerowego,
 4. rozpowszechnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych z ochroną środowiska,
 5. działania edukacyjne dotyczące odpowiedzialności wynikających z faktu posiadania zwierzęcia domowego,
 6. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 7. wspieranie działań służących poprawie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb osób korzystających z rodzinnych ogrodów działkowych;
 • w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
 1. wspieranie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 2. wspieranie działań mających na celu budowanie lub utrwalanie dobrych relacji międzyludzkich
  i społecznych, w tym służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy;
 • w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
 1. wspieranie działań mających na celu krzewienie idei wolontariatu,
 2. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i organizacji pozarządowych,
 3. organizowanie obchodów międzynarodowego dnia wolontariusza;
 • w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
 1. wspieranie działalności centrum organizacji pozarządowych,
 2. organizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych.

7 Okres realizacji programu

§ 7.

Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują 2021 rok.

8 Sposób realizacji programu

§ 8.

  1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem trybu konkursowego na zasadach określonych w ustawie.
  2. Otwarty konkurs ofert może przybrać jedną z form:
1) wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

9 Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 9.

Planowana wysokość środków budżetowych na realizację programu w 2021 r. wynosi 1 277 000 zł.

10 Sposób oceny realizacji programu

§ 10.

Do oceny realizacji programu stosowane są następujące mierniki ilościowe:
 • liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu o udzielone dotacje;
 • liczba otwartych konkursów ofert;
 • liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
 • liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego;
 • liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia;
 • liczba umów zawartych z pominięciem trybu konkursowego;
 • ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym;
 • wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych;
 • udział środków własnych organizacji.

11 Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§11.

 1. Roczny program tworzony jest na podstawie planowanych przez miasto zadań publicznych do realizacji we współpracy z organizacjami w trybie ustawy.
 2. Konsultacje projektu Programu odbyły się na podstawie Uchwały Nr XLV/272/10 Rady Miejskiej
  w Kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
 12 Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§12.

  1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych burmistrz powołuje komisję konkursową.
  2. Komisja konkursowa sprawdza złożone przez organizacje oferty pod względem formalnym oraz dokonuje analizy merytorycznej projektu.
  3. Wyniki oceny merytorycznej są podstawą do utworzenia listy wyników konkursu, według uzyskanych ocen końcowych.
  4. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu, który powinien zawierać:
 • imiona i nazwiska członków komisji;
 • termin odbytego posiedzenia;
 • liczbę zgłoszonych ofert;
 • wskazanie ofert spełniających wymogi formalne konkursu;
 • wyniki oceny merytorycznej wraz z listą wyników konkursu.
 1. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej prowadzi pracownik wyznaczony przez burmistrza.
Poprzedni artykułKonkurs dotyczący realizacji zadań pożytku publicznego w dziedzinie sportu
Następny artykułUSAR tryumfuje