Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.) oraz  o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490.)

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Kwidzyna, położonych przy ul. Lotniczej, obr.15, GD1I/00027253/8

LpAdres

(ulica)

Nr działkiPow. w m²Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

 Cena wywoławcza

Netto

(zł)

Wadium (zł)
1.2.3.4.5.6.7.
1Lotnicza77, 78/11434Zabudowa produkcyjno – usługowa358 500 zł

 

70 000 zł
2Lotnicza79/11249Zabudowa produkcyjno – usługowa312 250 zł

 

60   000 zł

I Warunki przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy  Warszawskiej 19.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%.
 3. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.
 4. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
  a) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości
  b) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 6. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 7. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040.
 8. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 20 czerwca 2022 roku. Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio na każdą z wymienionych działek.
 9. Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.  Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia  umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

II Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działki położone  są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn – Południe”, na terenie jednostki 13.PU (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej oraz budynki zamieszkania zbiorowego). W bliskim sąsiedztwie działek  znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi gminnej (ul. Lotnicza). Przez teren działki nr 77 przebiega sieć energetyczna oraz telefoniczna. . Ewentualne przebudowy istniejących sieci oraz koszty z tym związane ciążyły będą na Nabywcy.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 19 stycznia 2022 r.
 3. Termin pierwszego przetargu: 4 marca 2022 r.
 4. Termin drugiego przetargu: 29 kwietnia 2022 r.
 5. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza  obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium   w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 20 czerwca 2022 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (j.t. Dz.U.2017, poz. 2278, z późn. zm.).
 7. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  a) W razie konieczności przed  przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu
  b) Zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego
  c) W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  d) Uporządkuje teren we własnym zakresie
  e) Pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,  nr tel. (55) 64-64-717. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronach internetowych www.bip.kwidzyn.pl., www.kwidzyn.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia 18 maja 2022 r.

Poprzedni artykułDrugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Zielna
Następny artykułDrugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Sosnowa