Urząd Miejski w Kwidzynie

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 5. Przedstawienie informacji Burmistrza Miasta o stopniu gotowości szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kwidzyna za I półrocze 2021 roku.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dostępności i organizacji zajęć na pływalni na ulicy Wiejskiej w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna
  w zakresie nienależytego wykonania zadania w zakresie funkcjonowania kwidzyńskich pływalni;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej
  w sprawie zagwarantowania osobom głuchym dostępu do tłumacza polskiego języka migowego we wszystkich w jednostkach organizacyjnych Miasta Kwidzyna;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej
  w spawie wprowadzania dla osób głuchych ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna
  w zakresie nienależytego wykonania zadania poprzez niewykonanie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Apelacyjnego
  w Gdańsku;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Przygotowanie i organizacja pracy przedszkoli miejskich oraz żłobka miejskiego
  od 1 września br.
 2. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie pod kierownictwem nowego kierownika jednostki z uwzględnieniem podjętych działań zmierzających
  do likwidacji i zapobieganiu kolejnych nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli przeprowadzonej przez rewidenta i audytora Urzędu Miejskiego w Kwidzynie oraz przeprowadzonych zmian kadrowych w okresie po przeprowadzonej kontroli”.
 3. Komunikaty i oświadczenia.

Zamknięcie obrad sesji.

Link do odrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 30.08.2021 r.

Poprzedni artykułWażna informacja dla mieszkańców, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku spisowego
Następny artykułLiga Północna MTB XC w Kwidzynie