budynek Urzędu Miejskiego
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
559 z późn. zm.), art. 15zzx ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje
XLIV Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się
w trybie hybrydowym,
będącym połączeniem stacjonarnego i zdalnego sposobu obradowania
w dniu 26 września 2022 roku o godz. 14:00

Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w trybie stacjonarnym odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Udział w obradach sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w trybie zdalnym odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu
oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams” według następującego porządku
obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.

3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie nadania nazwy skwerowi;
 • w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o uzupełnienie „Raportu o stanie Miasta Kwidzyna
  za rok 2021”;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna
  w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  określających organy właściwe do rozpatrywania skarg;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna
  w zakresie sposobu rozpatrzenia skargi, dotyczącej daty petycji wskazanej
  w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
  Miejskiej w Kwidzynie;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
  Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie
  ;
 • w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Kwidzyn;
 • o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na
  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kwidzyn;
 • o zmianie regulaminu dotyczącego zasad wynagrodzenia nauczycieli
  zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
  prowadzącym jest Miasto Kwidzyn;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna
  w 2022 r.”;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
  Kwidzyna.

6. Przedstawienie funkcjonowania Szpitala Zdrowie Sp. z o.o. – EMC Instytut Medyczny
S.A. w Kwidzynie.
7. Komunikaty i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad  Rady Miejskiej w Kwidzynie:  https://bip.kwidzyn.pl/a,40615,transmisja-xliv-sesji-rady-miejskiej-w-kwidzynie-w-dniu-26092022-r.html

 

Poprzedni artykułWypełnij ankietę Programu Rewitalizacji Miasta
Następny artykułMaciej Brzezicki znów na podium