widok na Urząd Miejski w Kwidzynie
Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)
oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XLIII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w trybie hybrydowym będącym połączeniem stacjonarnego i zdalnego sposobu obradowania

w dniu 29 sierpnia 2022 roku o godz. 14:00

Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w trybie stacjonarnym odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 114.

Udział w obradach sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w trybie zdalnym odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams według następującego porządku obrad:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o przygotowaniu do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kwidzyna za I półrocze 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie publikacji „Raportu o stanie Miasta Kwidzyna za rok 2021”;
 • w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością;
 • w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
 • w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Miasta Kwidzyn i Gminy Kwidzyn przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru granic aglomeracji Kwidzyn;
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty;
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kwidzyna;
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli;
 • w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomnik przyrody;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2022 r.”;
 • w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad  Rady Miejskiej w Kwidzynie:

https://bip.kwidzyn.pl/a,40565,transmisja-xlii-sesji-rady-miejskiej-w-kwidzynie-w-dniu-29082022-r.html

 

Poprzedni artykułBezpieczni na drodze!
Następny artykułHarmonogram pracy punktu szczepień we wrześniu 2022 r.