UM
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje
XLV Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się
w trybie hybrydowym
będącym połączeniem stacjonarnego i zdalnego sposobu obradowania
w dniu 24 października  2022 roku o godz. 14:00

Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w trybie stacjonarnym odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Udział w obradach sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w trybie zdalnym odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams” według następującego porządku obrad:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie nadania nazwy rondu;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie niewskazania nowego terminu załatwienia sprawy;
 • w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością;
 • w sprawie ustalenia kategorii drogi gminnej i jej przebiegu na terenie Miasta Kwidzyna oraz nadania nazwy;
 • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwidzyn;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie dotycząca oświadczeń majątkowych  złożonych przez radnych.
 3. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o stanie realizacji zadań oświatowych.
 4. Komunikaty i oświadczenia.
 5. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad  Rady Miejskiej w Kwidzynie:

https://bip.kwidzyn.pl/a,40687,transmisja-xlv-sesji-rady-miejskiej-w-kwidzynie-w-dniu-24102022-r.html

Poprzedni artykułGŁOSUJEMY na projekty KBO
Następny artykułWprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Targowej.