Urząd Miasta
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje

L Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

w dniu 27 lutego 2023 roku o godz. 14:00

Udział w sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie  będzie możliwy poprzez osobiste stawiennictwo
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110 lub
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams” zgodnie z zasadami, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 5. Informacja na temat interdyscyplinarnych badań katedry pw. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie przeprowadzonych w okresie wrzesień – listopad 2022. Podsumowanie wyników – wystąpienie   dr hab. Pana Juliusza Raczkowskiego.
 6. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie o działalności Rady Miejskiej za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Zachód I w Kwidzynie oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Zachód I w Kwidzynie;
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2023 r.”;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://youtu.be/bXAk3RqqGbY

Poprzedni artykułLikwidacja sztucznego wysypiska
Następny artykułDKF Powiększenie w marcu