Urząd Miejski w Kwidzynie
fot. Aleksander Łubiński/UM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LVIII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji.
 5. Złożenie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Kwidzyna za okres 2021-2022 – Pani dr Anna Bernaciak – adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Żwirowej w Kwidzynie;
 • w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024;
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym;
 • w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich oraz zatwierdzenia regulaminu targowisk miejskich;
 • o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek tej opłaty oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Kwidzyna oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
 • w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca wykonywanej kary ograniczenia wolności, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U.2010.98.634).
 2. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na wykonywanie pracy przez skazanych, zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy (Dz.U.2017.1676).
 3. Komunikaty i oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułZaręczony, pogrąŻony – spektakl zrealizowany w ramach KBO
Następny artykułOgłoszenie pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów”