Urząd Miejski
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godz. 14:00.

Udział w sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie  będzie możliwy poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek tej opłaty oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Żwirowej w Kwidzynie;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Wschód;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mylna – Podgórna I w Kwidzynie;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2023;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie funkcji targowiska „Manhattan”
  przy ul. Słowackiego w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kwidzyna;
 • w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego zorganizowania II edycji konferencji pt. „II Okrągły stół transportowy”;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego zorganizowania ogólnodostępnych warsztatów i konsultacji dla mieszkańców Kwidzyna w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego zaprojektowania i wydania okolicznościowej karty pocztowej oraz stempla pocztowego upamiętniających 140-lecie kolei w Kwidzynie;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego zorganizowania konkursu literackiego oraz fotograficzno-filmowego związanego z historią kolei
  w Kwidzynie;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego zorganizowania okolicznościowej wystawy taboru kolejowego na stacji Kwidzyn oraz zainicjowania ogólnopolskiego wydarzenia pn. „Bicie rekordu Guinnessa na najdłuższy namalowany pociąg”;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego ustawienia przed dworcem kolejowym w Kwidzynie pamiątkowego wąskotorowego krytego wagonu kolejowego;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego pozyskania zabytkowego pudła wagonu motorowego serii SN52-40 i ustawienia go jako pomnik techniki na stacji w Kwidzynie z okazji 140-lecia kolei w Kwidzynie;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego organizacji cyklicznego wydarzenia pn. „Festiwal szynobusów”;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego pozyskania od PKP SA budynku z przeznaczeniem na utworzenie muzeum techniki i transportu;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej materiałów dotyczących prac Rady Miejskiej
  w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego organizacji pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego publikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej materiałów i informacji na temat prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kwidzynie.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

 

Poprzedni artykułInterdyscyplinarne prace naukowo-badawcze i inwentaryzacyjne w katedrze kwidzyńskiej
Następny artykułKról polskich teleturniejów powrócił