Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXVI Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”.

 Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z XXV nadzwyczajnej sesji.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2021 r.”
 • w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kwidzynie z siedzibą przy
  Willowej 15;
 • w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola nr 2 w Kwidzynie z siedzibą przy
  Kochanowskiego 34;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku;
 • w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KWIDZYN-POŁUDNIE I”;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotyczącą sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 2. Komunikaty i oświadczenia.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 29 marca 2021 r.

Poprzedni artykułWandale w natarciu
Następny artykułMMTS przegrywa w Kielcach