widok na urząd miejski w Kwidzynie oraz maszty z flagami - od lewej: Ukrainy, Polski, Unii Europejskiej

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością;

2) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały zajęte przez uchodźców z Ukrainy w celu nieodpłatnego zakwaterowania;

3) w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 448/2022 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Kwidzynie dla uchodźców wojennych z Ukrainy;

4) w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie;

5) w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;

6) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2022 r.”;

7) w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie oświaty oraz nadania tytułu „Mecenasa Oświaty”;

8) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kwidzyna na lata 2022 – 2025;

9) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;

10) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.

  1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
  2. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy na terenie miasta Kwidzyna oraz udzielonej pomocy ogarniętej wojną Ukrainie.
  3. Komunikaty i oświadczenia.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji: https://youtu.be/OHIXWWvW048

 

Poprzedni artykułFatalna druga połowa MMTS
Następny artykułPierwszy przetarg ustny nieograniczony – ul. Bursztynowa