widok na urząd miejski w Kwidzynie oraz maszty z flagami - od lewej: Ukrainy, Polski, Unii Europejskiej

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
5. Przedstawienie raportu z audytu miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Kwidzynie.
6. Złożenie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie o działalności Rady Miejskiej za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia petycji;
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego „KWIDZYN-ZACHÓD I” w Kwidzynie;
3) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Kwidzyna oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
4) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
5) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.

8. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
9. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna na temat skutków wichur i nawałnic w ostatnim okresie w naszym mieście.
10. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie w zakresie prawidłowości zawierania i realizowania umów zlecenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2020 r.
11. Komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji http://www.bip.kwidzyn.pl/a,40197,transmisja-xxxvii-sesji-rady-miejskiej-w-kwidzynie-w-dniu-28022022-r.html

Poprzedni artykułSMS ZPRP II Kwidzyn – SMS ZPRP II Płock
Następny artykułMMTS Kwidzyn ogrywa Górnika