widok na Urząd Miejski w Kwidzynie
Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje

XLVII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

w dniu 12 grudnia 2022 roku o godz. 10:00

Udział w sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie będzie możliwy poprzez osobiste stawiennictwo
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110 lub
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie ustalenia trybu obradowania na sesjach Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-ZACHÓD I w Kwidzynie;
 • w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i stanowiących dochody budżetu Miasta Kwidzyna za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kwidzyn w roku 2023;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kwidzyn w roku 2023;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kwidzyn w roku 2023;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2023;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022;
 • w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie:

https://bip.kwidzyn.pl/a,40787,transmisja-xlvii-sesji-rady-miejskiej-w-kwidzynie-w-dniu-12122022-r.html

Poprzedni artykułMłodzieżowa Rada Miejska
Następny artykułKwidzynianie ogrywają Gwardię Opole