Urząd Miejski w Kwidzynie
fot. Aleksander Łubiński/UM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 6. Raport o stanie miasta Kwidzyna za rok 2023:
 • przedstawienie ,,Raportu o stanie Miasta Kwidzyna w roku 2023”;
 • debata nad raportem;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna wotum zaufania.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023:
 • złożenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Kwidzyna oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kwidzyna za 2023 rok;
 • przedstawienie opinii przewodniczących stałych komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok;
 • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kwidzyna za 2023 rok;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • dyskusja;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2023;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu w roku 2023.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Wschód oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Wschód;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zatorze I w Kwidzynie;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zatorze II w Kwidzynie;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zacisze w Kwidzynie;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn;
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kwidzyna na lata 2024 – 2028;
 • w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Miasta Kwidzyna na lata 2024 – 2026;
 • w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich oraz zatwierdzenia regulaminu targowisk miejskich;
 • w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek tej opłaty oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Kwidzyn i jego jednostkom organizacyjnym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2024;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna na lata 2024 – 2028;
 • o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie na 2024 rok;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Kwidzynie;
 • w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Kwidzynie do rozpatrzenia skargi;
 • w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,16046,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułKKM na Mistrzostwach Polski Cross Country
Następny artykułWakacyjne propozycje KCK