Od 1 lutego weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie których realizowana będzie 7 odsłona tzw. Tarczy antykryzysowej. Rozszerza ona listę podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia w wysokości 5 000 zł, a także umożliwia ponowne skorzystanie z pomocy firmom, które dotację otrzymały w grudniu 2020 r. lub styczniu 2021 r. Z dotacji mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców:
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z dotacji w grudniu 2020 roku lub w styczniu 2021 roku mogą ubiegać się o nową dotację – o ile spełniają poniższe warunki.
• rozpoczęli działalność najpóźniej w listopadzie 2019 r.
• prowadzili działalność gospodarczą, na dzień 30 listopada 2020 r., oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważający rodzaj działalności, jednym z kodów wskazanych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia,
• uzyskali, w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację, przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
• nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważający rodzaj działalności, jednym z kodów wskazanych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia,
UWAGA!!!
Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (klikając poniższy link):
Do złożenia wniosku w postaci elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub potwierdzony Profil Zaufany.
Poprzedni artykułZimowe Ptakoliczenie,
Następny artykułNowe otwarcie – Zamek w Kwidzynie