26 01 2018 rewitalizacja1

Samorząd miasta rozpoczął realizację dwóch wzajemnie uzupełniających się projektów dotyczących szeroko rozumianej rewitalizacji: RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie oraz RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej.

 

Pierwszy z projektów realizowany będzie przy współudziale partnerów – wspólnot mieszkaniowych: przy ul. Żwirki i Wigury 33, Grudziądzkiej 13, Zamkowa Góra 6, Zamkowa Góra 8 oraz Górna 1. Zakres projektu przewiduje rewitalizację 5 kamienic, budowę parku oraz stworzenie miejsca na świetlicę środowiskową a także zakup wyposażenia nowoczesnego Multicentrum, które będzie funkcjonowało w modernizowanym właśnie budynku byłego dworca PKP.

 

Drugi z projektów realizowany będzie przy współudziale partnerów: Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW, Sceny Lalkowej im. Jana Wilkowskiego oraz Fundacji M.A.P.A. Obywatelska.Projekt skierowany jest do osób z rodzin z terenu Starego Miasta w Kwidzynie, u których zdiagnozowano problem niewydolności wychowawczej i społecznej. Celem projektu jest specjalistyczna pomoc dla dzieci i młodzieży w formie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i artystycznych i edukacyjnych na podstawie indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna i psychoedukacyjna w postaci indywidualnych konsultacji oraz warsztatów grupowych dla rodziców/opiekunów ww dzieci.

Działać będzie również poradnia rodzinna dla rodziców/członków rodziny/opiekunów. Projekt zakłada ponadto udzielanie poradnictwa prawnego, udział uczestników w zajęciach artystycznych, edukacji cyfrowej a także animację lokalno-środowiskową w postaci działań aktywizujących na terenie rewitalizowanym.

Projekty realizowane będą w latach 2018-2021. Realizacja obu projektów pochłonie blisko 5,254 mln. zł. Uzyskano łączne dofinansowanie wysokości 3 788 644 zł, z czego 3 315 776 zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Osi priorytetowej 08. Konwersja, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Miasto na realizację projektów przeznaczy środki własne w wysokości 767 197 zł, natomiast wspólnoty mieszkaniowe zapewnią udział własny w łącznej wysokości 612 064 zł.

26 01 2018 rewitalizacja2

Poprzedni artykułKursy językowe
Następny artykułPrzebudowa wiaduktu przy ul. Owczej