Przedszkolaki

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym składają w terminie od 2 lutego do 9 lutego 2024 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 za pomocą systemu informatycznego NABÓR.

Wydrukowaną i podpisaną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu w terminie od 2 lutego do 9 lutego do godz.16:00

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 12 lutego 2024 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR. System zostanie uruchomiony 12 lutego o godz. 8:00.

Rekrutacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej nabor.pcss.pl/kwidzyn

Szczegółowa instrukcja jak złożyć deklarację lub podanie dostępna będzie pod adresem  https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/przedszkole/dokumenty

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w Kwidzynie.

 • od 2 lutego do 9 lutego 2024 r. – składanie deklaracji o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w systemie Nabór i złożenie wydrukowanej i podpisanej deklaracji w przedszkolu.
 • od 12 lutego do 6 maja 2024 r. – zarejestrowanie kandydata w systemie Nabór i złożenie wydrukowanego i podpisanego podania wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).
 • 27 maja 2024 r. godz. 14:00 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • do 7 czerwca 2024 r. – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • 10 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • od 1 do 27 sierpnia 2024 r. – na wolne miejsca w przedszkolach zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Kryteria rekrutacji

Naboru do przedszkoli dokonuje się wg. kryteriów naboru:

 1. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kwidzyna.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
  w pkt. 1 niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą;
  kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość równą „100”.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny
  w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kwidzynie:

a) kandydat jest mieszkańcem Kwidzyna – 5 pkt

b) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego składany jest wniosek – 3 pkt

c) pozostawanie obojga rodziców (opiekunów prawnych) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej bądź pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 pkt

d) oboje rodziców (opiekunów prawnych) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie i przynajmniej jedno z nich zamieszkuje w Kwidzynie – 2 pkt

e) jeden z rodziców (opiekun prawny) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie i zamieszkuje w Kwidzynie – 1 pkt

f) pobyt kandydata w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej – 3 pkt

Poprzedni artykułWybrano partnera do projektu
Następny artykułKKL „Rodło” z medalami