Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.2014.1490./

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna, położonej przy ul. Wiosennej, obr.04, nr KW GD1I/00035882/5, KW GD1I/00031159/0

L.p.PołożenieNr działkiPowierzchnia (m2)Przeznaczenie                    w mpzpCena wywoławcza nettoWadium
1.2.3.4.5.6.7.
1Wiosenna130/9, 131/9, 134/91598mieszkaniowe117 996 zł23 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2021 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie
przy ul. Warszawskiej 19.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości
 2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 4 października 2021 roku.

Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działki położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn-Zachód”, na terenie jednostki 5.MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej) .W bliskim sąsiedztwie działek znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, sieć energetyczna, gazowa . Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi gminnej (ulica Wiosenna oraz Pogodna, obecnie nieutwardzona). Teren działek jest częściowo pofałdowany,  zadrzewiony oraz zakrzaczony. Przez teren działki nr 134/9 przebiega sieć energetyczna oraz gazowa. Ewentualne przebudowy  istniejących sieci oraz koszty z tym związane ciążyły będą na Nabywcy.
 2. Działki stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 25.08.2021 r.
 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 4 października 2021 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców /j.t.Dz.U.2017, poz. 2278/.
 1. Nabywca nieruchomości gruntowej:
 1. w razie konieczności przed przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu
 2. zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego
 3. w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 4. przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod  nr tel. (55) 64-64-717www.bip.kwidzyn.pl., www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Kwidzyn, dnia 1 września 2021 r.

Poprzedni artykułprzetarg ustny ograniczony – ul. Graniczna (dz.184/2)
Następny artykułprzetarg ustny ograniczony – ul. Graniczna (dz.195/2)