Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990, z póżn. Zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.2014.1490./

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Miasta Kwidzyna, położonej przy ul. Wielkiej, obr.15, nr KW GD1I/0033114/7, GD1I/00048650/4

LpPołożenieNr działkiPow. m2PrzeznaczenieCena wywoławcza nettoWysokość wadium
1Wielka31/5, 32/4

wraz z udziałem 1/7 części w działkach nr 30/8, 31/4, 32/5, 36/8, 37/2, 38/3, stanowiących drogę wewnętrzną

1182Zabudowa

mieszkaniowo – usługowa

 

93 674 zł

 

18 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2021 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości
 2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 4 października 2021 roku.

Datą wniesienia wadium jest dzień,  w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium,  a przetarg czyni niebyłym.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działki położone są na terenie, gdzie  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Kwidzyn-Południe”, na terenie jednostki 17.MU ( tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej). Działki przeznaczone pod zabudowę znajdują się na terenie historycznego zespołu urbanistycznego objętego strefą ochrony konserwatorskiej, w związku z czym przy realizacji nowej zabudowy projekt budowlany musi nawiązywać do zabudowy istniejącej. Działka nr 31/3 oraz 32/5 posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Wielkiej) poprzez drogę wewnętrzną, tj. dz. nr 30/8, 31/4, 32/5, 36/8, 37/2, 38/3, obecnie nieutwardzoną. W bliskim sąsiedztwie (ul. Wielka) oraz częściowo w drodze wewnętrznej znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Teren działek jest częściowo zadrzewiony oraz zakrzaczony.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 25 sierpnia 2021 r.
 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 4 października 2021 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji  potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców /j.t.Dz.U.2017, poz. 2278/.
 1. Nabywca nieruchomości gruntowej:
 1. W razie konieczności przed przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu
 2. Zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego
 3. W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 4. Przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod nr tel. (55)64-64-717 oraz na stronach internetowych www.bip.kwidzyn.pl.www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia 1 września 2021 r.

Poprzedni artykułPrzetarg ustny nieograniczony – ul. Graniczna
Następny artykułPrzetarg ustny nieograniczony – ul. Koszykowa