OGŁOSZENIE

 Burmistrz  Miasta  Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14  września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.  z 2014r., poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu

mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Piłsudskiego 32 w Kwidzynie

 1. Lokal będący przedmiotem przetargu położony jest na I piętrze budynku przy ul. Piłsudskiego 32 w Kwidzynie. Budynek położony jest na działce nr 331/2 o pow. 202 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta nr GD1I/00007871/0. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 29.11.1999r. pod numerem 1208.
 2. Lokal składa się z: kuchni i pokoju (od lewej strony klatki schodowej) oraz 2 pokoi i pomieszczenia gospodarczego (w innej części piętra). Lokal ma pow. użytkową 64,20 m2. Pomieszczenie wc znajduje się poza lokalem, z osobnym wejściem ze wspólnego korytarza, do wspólnego korzystania z lokalem nr 4. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 15,70 m2. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu. W lokalu odcięte są wszelkie instalacje, brak ogrzewania. Budynek przy ul. Piłsudskiego 32 posiada następujące instalacje: wodociągowo – kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telewizyjno-kablową, domofonową. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 331/2 wynosi 140/1000. Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
 3. Lokal przeznaczony jest na cele mieszkalne. Zmiana jego przeznaczenia wymaga spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa. Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.
 4. Dla osób zainteresowanych nabyciem, lokal zostanie udostępniony, po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu, z pracownikiem tut. urzędu (nr tel. 55-64-64-739).
 5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 2 września 2020 r.
 6. Zapraszamy osoby fizyczne oraz prawne zainteresowane nabyciem lokalu do wzięcia udziału w przetargu w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 1000 w pokoju nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 101.000,- zł.
 8. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
 9. Wylicytowana cena zostanie obniżona o 50% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 10. Nabywca lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu eksploatacji i remontów w wysokości ustalonej przez zarządcę nieruchomości.
 11. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny wnieść wadium w wysokości 10.000,-   w pieniądzu do dnia 16 listopada 2020r. na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym nr 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym powyżej koncie.
 12. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
 • W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
 2. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 16 listopada 2020 r. /pokój nr 007b Urzędu Miejskiego w Kwidzynie/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 3. Nabycie lokalu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
 4. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tut. urząd miejscu i terminie lub też nie spełni wymogów wynikających z pkt. 15, spowoduje to przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 5. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tut. urząd.
 6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.
 7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynach odwołania poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
 8. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie pod numerem tel. (55) 64 64 739.

Kwidzyn, dnia 30 września 2020 r.

Poprzedni artykułZagrożenie koronawirusem nadal groźne
Następny artykułKBO 2021 – lista projektów do głosowania