Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.2014.1490./

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność

Miasta Kwidzyna

Lp

Adres

(ulica)

Nr działki

Obręb

księga wieczysta

Pow. w m²

Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Netto

(zł)

Wadium (zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Malborska

106/4, 165/2

4, 5

GD1I/00046680/9

GD1I/00047216/3

891

zabudowa mieszkalna

97.511,-

19.000,-

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2021 r., o godz. 10.30 w pok. Nr 110, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu na odpowiednią z dzialek oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz odpłatne nabycie nieruchomości  

 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 1 marca 2021 roku.

Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działki położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn-Zachód””, zgodnie z którym dla nieruchomości tych obowiązuje jednostka 13.MNU, gdzie obowiązuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. W bliskim sąsiedztwie działek /ul. Malborska/ znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sieć energetyczna.. Teren działek jest częściowo zadrzewiony oraz zakrzaczony. Działki stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Przez teren działek przebiega sieć gazowa. Ewentualne przebudowy istniejących sieci oraz koszty z tym związane ciążyły będą na Nabywcy.

 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 12 sierpnia 2020 roku.

 3. Termin pierwszego przetargu: 11.09.2020 r.

 4. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do 1 marca 2021 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 5. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /j.t.Dz.U.2017, poz. 2278/.

 6. Nabywca nieruchomości gruntowej:

  • W razie konieczności przed przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu

  • Zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego

  • W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

  • Przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.

  • Pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod nr tel. (55) 64-64-717.

www.bip.kwidzyn.pl.

www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia 27 stycznia 2021 r.

Poprzedni artykułDobranocki teatralne – CHOINKA – on-line
Następny artykułPrzetarg ustny, nieograniczony – ul. Zamiejska