Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990) oraz    o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.2014.1490./

ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna, położonej przy ul. Wielkiej, obr.15, nr KW GD1I/0033114/7, GD1I/00048650/4

 

LpAdres

(ulica)

Nr działkiPow. w m²Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

 Cena wywoławcza

Netto

(zł)

Wadium (zł)
1.2.3.4.5.6.7.
1Wielka31/3

wraz z udziałem 1/7 części w działkach nr 30/8, 31/4, 32/5, 36/8, 37/2, 38/3, stanowiących drogę wewnętrzną

944Zabudowa

mieszkaniowo – usługowa

 

84.394 zł

 

16.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2021 r., o godz. 10.30 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Kwidzynie  przy  ul. Warszawskiej 19.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu na odpowiednią z działek oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – a k t u a l n e g o odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 01.03.2021 roku.

Datą wniesienia wadium jest dzień,  w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.  

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia  umowy notarialnej  spowoduje przepadek wadium,  a przetarg czyni niebyłym.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działki położone są na terenie, gdzie  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn-Południe”, na terenie jednostki 17.MU ( tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej). Działka przeznaczona pod zabudowę znajduje się na terenie historycznego zespołu urbanistycznego objętego strefą ochrony konserwatorskiej, w związku z czym przy realizacji nowej zabudowy projekt budowlany musi nawiązywać do zabudowy istniejącej. Działka nr 31/3 posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Wielkiej)  poprzez drogę wewnętrzną, tj. dz. nr 30/8, 31/4, 32/5, 36/8, 37/2, 38/3, obecnie nieutwardzoną. W bliskim sąsiedztwie (ul. Wielka) oraz częściowo w drodze wewnętrznej znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Teren działek jest częściowo zadrzewiony oraz zakrzaczony. Przez teren działki nr 31/3 przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej/deszczowej. Ewentualne przebudowy istniejących sieci oraz koszty z tym związane ciążyły będą na Nabywcy.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 01.2021 r.
 3. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza  obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium   w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 01.03.2021 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji  potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 4. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców /j.t.Dz.U.2017, poz. 2278/.
 5. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  • W razie  konieczności przed  przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu
  • Zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego
  • W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  • Przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
  • Pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod  nr tel. (55) 64-64-717.

www.bip.kwidzyn.pl.

www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia  03.02.2021 r.

Poprzedni artykułPrzetarg ulica Graniczna
Następny artykułJakub Małecki – „spotkanie” z autorem :)