Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.2014.1490./

ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność  Miasta Kwidzyna, położonych przy ul. Misia Colargola, obr.02, nr KW GD1I/00024530/3

 

L.p.Położenie Nr działkiPowierzchnia (m2)Przeznaczenie                    w mpzpCena wywoławcza nettoWadium
1.2.3.4.5.6.7.
1Misia Colargola606/1950mieszkaniowe 102 000 zł20 000 zł
2Misia Colargola606/21311mieszkaniowe 136 000 zł27 000 zł
3Misia Colargola606/31105mieszkaniowe 106 000 zł20 000 zł
4Misia Colargola606/41150mieszkaniowe110 000 zł20 000 zł
5Misia Colargola606/51093mieszkaniowe117 000 zł23 000 zł
6Misia Colargola605/10889mieszkaniowe95 000 zł18 000 zł
7Misia Colargola605/121538mieszkaniowe151 000 zł30 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Kwidzynie  przy  ul. Warszawskiej 19.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu  na odpowiednią z działek oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości,  a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 24 maja 2021 roku.

Datą wniesienia wadium jest dzień,  w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.  

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia  umowy notarialnej  spowoduje przepadek wadium,  a przetarg czyni niebyłym.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działki  położone są na terenie, gdzie  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Osiedle Bajkowe”, na terenie jednostek 30 MN i 31 MN, gdzie obowiązuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz bliźniacza lub szeregowa.  W bliskim sąsiedztwie działek /ul. Owcza, ul. Misia Uszatka/ znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna oraz gazowa. Ulica Misia Colargola posiada nawierzchnię gruntową,  budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej w ulicy zaplanowano na 2021 rok. Teren działek jest częściowo zadrzewiony oraz zakrzaczony. Działki stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu  14.04.2021 r.
 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza  obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium   w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 24 maja 2021  zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji  potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców /j.t.Dz.U.2017, poz. 2278/.
 1. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  • W  razie  konieczności przed  przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu
  • Zobowiązuje się do zagospodarowania  nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego
  • W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  • Przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów  oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
  • Pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod  nr tel. (55) 64-64-717.

www.bip.kwidzyn.pl.

www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 Kwidzyn, dnia  21.04.2020 r.

Poprzedni artykułSzczepienia przeciwko Covid-19 – nawet 600 osób dziennie!
Następny artykułMMTS Kwidzyn punktuje Grupę Azoty Tarnów