Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna, położonej przy ul. Malborskiej, obr.1, KW GD1I/00055594/5

Lp.Adres

(ulica)

Nr działkiPow. w m²Przeznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza

netto

Wadium
1.Malborska78/35002Mieszkaniowo -usługowe880 000 zł170 000 zł

 

I. Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2022 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy  Warszawskiej 19.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.
 1. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości

b) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

5. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

6. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 5 września 2022 roku.

7. Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.

8. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości .

9. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia  umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

II. Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działka położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Malborska – Północ I”, na terenie jednostki 13/U.MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej). W bliskim sąsiedztwie działek znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna, gazowa. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi gminnej (ul. Jesienna) oraz z nowo projektowanej drogi oznaczonej 32 KDD, zlokalizowanej na działkach nr 78/2, 166/2, 76/26, 76/28, będących własnością Miasta Kwidzyna . Nie dopuszcza się zjazdu z drogi krajowej. Teren działki jest częściowo zakrzaczony oraz zadrzewiony. Wycinka drzew, których obwody przekraczają 50 cm będzie wymagała odpowiedniego zezwolenia.
 2. W dziale III księgi wieczystej KW GD1I/00055594/5 wpisana jest odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Kwidzynie. W związku z podziałem działki nr 78, służebność będzie częściowo wykonywana na działce nr 78/3 oraz na działce nr 78/4.
 3. Na działkę objętą przetargiem zawarta została umowy dzierżawy. Z chwilą wyłonienia nabywcy, umowa zostanie rozwiązana z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, jednak nabywca zobowiąże się do umożliwienia zebrania  plonów obecnemu dzierżawcy.
 4.  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 6.07.2022 r.
 5. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza  obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 5 września 2022 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U.2017, poz. 2278, z późn. zm.).
 7. Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) w razie konieczności przed przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu

b) zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego,

c) w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,

d) przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt, a także uzyska odpowiednie pozwolenie i pokryje opłaty z tym związane,

e) pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

8. Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,  nr tel. (55) 64-64-717. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronach internetowych www.bip.kwidzyn.pl., www.kwidzyn.pl.

9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia 08.07.2022r.

Poprzedni artykułSilent Party wraca na deptak
Następny artykułNaprawa kanalizacji deszczowej