O g ł o s z e n i e

Burmistrz Miasta Kwidzyna

 działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015r., poz. 782) oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z 2004r./

 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Drzymały 20A w Kwidzynie

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym, 5-lokalowym, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia o pow. użytkowej 197,05m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 66m2. Na terenie znajduje się również ziemianka. Budynek mieszkalny murowany z cegły, otynkowany, o dachu dwuspadowym pokrytym papą. Budynek w 2013r. uległ częściowemu spaleniu. Instalacje w budynku: elektryczna częściowo niesprawna, zimnej wody, gaz, ogrzewanie – piece c.o. Na terenie znajduje się studnia wodomierzowa oraz szamba, budynek nie jest podłączony do kanalizacji. Stan techniczny budynku – zły. Obiekt nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

 2. Nieruchomość zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 57/3 i 57/2 o łącznej pow. 2263 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta nr GD1I/00003630/1. W budynku wyodrębniony jest lokal mieszkalny nr 5, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GD1I/00038491/8.

 3. Na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren jest częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Przed ewentualną wycinką drzew należy uzyskać stosowne zezwolenie. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, poprzez urządzony zjazd z ulicy Drzymały. Na działce nr 57/3 zostanie ustanowiona służebność gruntowa (przejazdu i przechodu), celem zapewnienia dostępu do działki nr 57/4 z drogi publicznej.

 4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął 27 maja 2015r.

 6. Zapraszamy osoby fizyczne oraz prawne zainteresowane nabyciem nieruchomości do wzięcia udziału w przetargu w dniu 14 sierpnia 2015r. o godz. 1000 w pokoju nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19.

 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 118.000,- zł.

 8. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

 9. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny wnieść wadium w wysokości 6.000,- w pieniądzu do dnia 10 sierpnia 2015r. na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym nr 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym powyżej koncie.

 10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.

 11. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 10 sierpnia 2015r. /pokój nr 007b Urzędu Miejskiego w Kwidzynie/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. Nr 167, poz. 1758 z 2004r.)

 13. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tut. urząd miejscu i terminie lub też nie spełni wymogów wynikających z pkt. 12 i 14, spowoduje to przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 14. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tut. urząd.

 15. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.

 16. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynach odwołania poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

 17. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 18. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie /pokój nr 007 b/, lub pod numerem tel. (55) 64 64 739.

 

 

Kwidzyn, dnia 01.07.2015r.

Poprzedni artykułNocne Show na Miłosnej
Następny artykułStypendia dla mieszkańców Kwidzyna