O g ł o s z e n i e

Burmistrz Miasta Kwidzyna

 

działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 j.t.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Chopina

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami warsztatowo-biurowymi oraz kompleksem garaży, zlokalizowana na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 295/6, 295/8 i 294/15 o łącznej pow. 1535m2

 2. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do rozbiórki zabudowań o których mowa w pkt. 1 w terminie jednego roku od dnia umowy przenoszącej własność, ponadto nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele usługowe.

3. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta nr GD1I/00036900/5, ponadto działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu posiada dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej (w tym deszczowej), gazowej i telekomunikacyjnej.

5. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży przylega do drogi publicznej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 297/3.

6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął 05.08.2015r.

7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości, do wzięcia udziału w przetargu w dniu 18.09.2015r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 (pokój nr 007- niski parter).

8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000,00 zł. brutto

9. Wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

10. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny wnieść wadium w wysokości 35.000,00 zł. do dnia 14.09.2015r. na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie nr 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym powyżej koncie.

11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.

12. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 14.09.2015r. /pok.007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

13. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tut. urząd.

14. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tut. urząd miejscu i terminie lub też nie spełni wymogów wynikających z pkt. 16, spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

15. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

16. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 1380 z 2014r.)

17. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.

18. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

19. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy tut. urzędu – pokój nr 007, nr tel. (055) 64-64-717.

 Kwidzyn, dnia 10.08.2015r.

 


Poprzedni artykułRozwój lokalnej przedsiębiorczości
Następny artykułMotocyklowi globtroterzy Krzysztof i Wiesława Rudź. Pod niebem Patagonii – spotkanie