um

Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku, ze zm./.

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
wyszczególnionych poniżej, położonych w Kwidzynie przy ul. Malborskiej,
przeznaczonych pod zabudowę usługową

 

Nr działkiPowierzchnia
[m2]
Cena wywoławcza nettoMinimalna wysokość
postąpienia
Wysokość wadium
109/3, 111/42768216.800,-1% ceny wywoławczej20.000,-
109/4, 111/32537198.700,-1% ceny wywoławczej20.000,-
107/1, 109/2,
108
6729527.000,-1% ceny wywoławczej50.000,-

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1I/00047218/7, GD1I/00039645/0, GD1I/00039644/3, GD1I/00047381/0.
2. Opisana wyżej nieruchomość, położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Długa – Północ”, zgodnie z którym dla działek tych obowiązuje jednostka 12 U/KS ( teren usług, teren komunikacji). Nieruchomości są niezabudowane, posiadają dostęp do drogi publicznej. Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej nr 55 (ul. Malborskiej). Obsługa terenu odbywać się będzie za pośrednictwem nowo projektowanych dróg 2KDL, 4 KDD, 5 KDD. Działki posiadają możliwość pełnego uzbrojenia znajdującego wzdłuż działek w ul. Malborskiej i częściowo na działkach 107/1, 109/2 oraz 108 (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna). W umowie przenoszącej własność zostaną ustanowione odpowiednie nieodpłatne służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci. Na terenie działek 109/2, 109/3, 108 znajdują się słupy energetyczne. Częściowo teren porośnięty jest drzewami i krzewami. W razie konieczności przed przystąpieniem do zabudowy terenu należy zbadać warunki geotechniczne gruntu
3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 20.11.2013 r. Termin pierwszego przetargu: 07.02.2014 r.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów – 2 lata od dnia zawarcia umowy,
– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 5 lat od dnia zawarcia umowy.
W przypadku nie dotrzymania ww. terminów sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości 10% obowiązującej wartości gruntu za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy.
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości, do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 9 maja 2014, o godzinie 10.00 w pok. nr 007 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w podanych wyżej wysokościach, do dnia 5 maja 2014 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.

28 02 2014 przetarg1
28 02 2014 przetarg2

Poprzedni artykuł„Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej” – warsztaty
Następny artykułŻołnierze Niezłomni – wystawa