19 12 2016 przetarg kub1

19 12 2016 przetarg kub2