Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kwidzynie przy ul. Chopina
w obrębie 10 Miasta Kwidzyna

 

Lp.

Nr działek

Pow. działki w m2

Wysokość udziału

Numer księgi wieczystej

Cena netto w zł. za 1 udział w działce

Przeznaczenie nieruchomości

1

222/7

57

2 udziały po 1/2

GD1I/00007691/4

4.800,00

 

2 murowane boksy garażowe

 

 

 

1. Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanych cen według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umów z nabywcami.

2. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości:

– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów  – 1 rok od dnia zawarcia umowy,

– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie garażu w stanie surowym zamkniętym – 3 lata od dnia zawarcia umowy.

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 14.10.2015 r.

5. Opisane powyżej nieruchomości zlokalizowane są na terenie gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obszar Śródmiejski I” zgodnie z którym działki znajdują się w jednostce 12M/U gdzie obowiązuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz zabudowa usługowa.

6. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu posiada dostęp do drogi publicznej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi 222/8, 221/6 i 221/5. W związku z tym zostaną ustanowione odpowiednie służebności gruntowe, polegające na swobodnym dostępie do przedmiotowej działki. Koszty ustanowienia ww. służebności poniesie Gmina Miejska Kwidzyn.

7. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością gruntową drogi koniecznej przejazdu do innych nieruchomości, jednak nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

8. W związku z tym, iż nieruchomość przeznaczona do sprzedaży planowana jest w bliskim sąsiedztwie garaży zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 223/1 i 222/6 osoby wyłonione w przetargu jako nabywcy zobowiązane są do budowy garaży w taki sposób aby zgodnie ze sztuką budowlaną nawiązać się do istniejących obiektów.

9. Z uwagi na to, iż garaże mają być zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych przy ul. Chopina 27 i 29 wybrano formę przetargu ograniczonego.

10. Zapraszamy osoby fizyczne lub prawne, spełniające warunki przetargu tj. będących najemcami lokali komunalnych oraz będące właścicielami lokali mieszkalnych w budynku o którym mowa w pkt. 9, nie będące właścicielami garaży w obrębie 10 Miasta Kwidzyna, zainteresowane nabyciem ww. nieruchomości do wzięcia udziału w przetargu w dniu 22.01.2016 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 007 /niski parter/ Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu:

a) zgłoszenie w formie pisemnej uczestnictwa w przetargu do dnia 18.01.2016 r.

b) wadium w pieniądzu w podanych w wysokości 800,00 zł., wskazując odpowiedni boks do dnia 18.01.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie nr 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym powyżej koncie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.

11. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierających zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

2) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiści lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

12. Mieszkańcom bądź właścicielom każdego z poszczególnych lokali w budynkach o którym mowa w pkt. 8 przysługuje prawo nabycia jednego miejsca pod budowę boksu garażowego z zachowaniem warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

13.Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 18.01.2016 r. /pok.007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

14.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 1380 z 2014 r.)

15. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tut. urząd miejscu i terminie lub też nie spełni wymogów wynikających z pkt. 14, spowoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

16. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tut. urząd.

17. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

18. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

19. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie – pokój nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub pod numerem tel. 55 64-64-717,

20. Koszty notarialne oraz koszty opłat sądowych pokrywa Nabywca.

 

Kwidzyn dnia 15.12.2015 r.

 

 

Poprzedni artykuł„Ferie w siodle”
Następny artykułPrzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Malborskiej