O g ł o s z e n i e

Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej 13 w Kwidzynie

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym, z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym. W budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne, które wraz z pomieszczeniami gospodarczymi mają łączną pow. 146,88 m2. Budynek wybudowany z cegły ceramicznej, w bardzo złym stanie technicznym, do generalnego remontu. W budynku brak jest wody, nie występuje sieć wodociągowa, brak c.o., instalacja elektryczna zniszczona, obok działki występuje sieć elektroenergetyczna, jest możliwość podłączenia prądu. Obiekt nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

2. Nieruchomość zlokalizowana jest na działce nr 40/5 o pow. 0,1911 ha, w obrębie geodezyjnym 20 Miasta Kwidzyn. Teren jest znacznie zadrzewiony i zakrzewiony. Przed ewentualną wycinką drzew należy uzyskać stosowne zezwolenie. Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta nr GD1I/00041095/6. W budynku wyodrębniony jest lokal mieszkalny nr 1 (KW GD1I/00041096/3) oraz lokal nr 2 (KW GD1I/00041097/0).

3. W dniu 24.05.2018r. podjęta została Uchwała Nr XLII/293/18 Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn – Południe”. Zgodnie z planem nieruchomość położona jest w jednostce 72.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej oznaczonej w planie jako jednostka 011. KDD – droga gminna (ul. Zamiejska).

4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął 09.05.2018 r.

6. Dla osób zainteresowanych nabyciem, nieruchomość zostanie udostępniona w dniu 14 września 2018 r. w godz. od 11.00 do 12.00.

7. Termin przeprowadzonego I przetargu: 13 lipca 2018 r.

8. Zapraszamy osoby fizyczne oraz prawne zainteresowane nabyciem nieruchomości do wzięcia udziału w przetargu w dniu 28 września 2018r. o godz. 10.00 w pokoju nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19.

9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 77.000,- zł.

10. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

11. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny wnieść wadium w wysokości 8.000,- zł w pieniądzu do dnia 24 września 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym nr 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym powyżej koncie.

12. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  1. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
  2. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej.

13. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.

14. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 24 września 2018 r. /pokój nr 007b Urzędu Miejskiego w Kwidzynie/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

15. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz 1061)

16. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tut. urząd miejscu i terminie lub też nie spełni wymogów wynikających z pkt. 15, spowoduje to przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

17. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tut. urząd.

18. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.

19. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynach odwołania poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

20. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie /pokój nr 007 b/, lub pod numerem tel. (55) 64 64 739.

Kwidzyn, dnia 30.07.2018 r.

Poprzedni artykułUlica Toruńska częściowo zamknięta!
Następny artykułIII Mistrzostwa Polski Północnej Amazonek