04 11 2015 ogloszenie

Burmistrz Miasta Kwidzyna
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Kwidzyn

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.12.2015 r., O GODZ. 10.00 w pok. nr 007, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie
Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości
w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 7 grudnia 2015 r.
Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:
1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Piastowska”, zgodnie z którym dla nieruchomości tej obowiązuje jednostka 1 MW, gdzie obowiązuje funkcja mieszkaniowa wielorodzinna. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się usługi nieuciążliwe, zlokalizowane w parterze lub budynkach wolnostojących. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Z. Smodlibowskiej). Działka posiada możliwość pełnego uzbrojenia. Teren działki jest częściowo zadrzewiony oraz zakrzaczony. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 14.10.2015.

3. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 7 grudnia 2015 /pok. 007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

4. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /j.t.Dz.U.2014.1380/.

5. Nabywca nieruchomości gruntowej:
• W razie konieczności przed przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu
• Zobowiązuje się do zachowania następujących terminów zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów – 2 lata od dnia zawarcia umowy,
– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 5 lat od dnia zawarcia umowy. W przypadku nie dotrzymania ww. terminów sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości 10% obowiązującej wartości gruntu za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy.
• W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.
• Przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
• Pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod nr tel. (55) 64-64-717 www.bip.kwidzyn.pl www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Poprzedni artykułProdukty spod Kwidzyna z certyfikatem Doceń polskie
Następny artykułStuletnie Lilie – skarby muzeum w Kwidzynie