Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 roku Nr 1899, z późn. zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (D. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku).

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wyszczególnionej poniżej, położonej w Kwidzynie przy ul. Wrocławskiej, przeznaczonej pod poszerzenie nieruchomości przyległej

Nr działkiPowierzchnia

[m2]

Cena wywoławcza nettoWysokość wadium
101/81351135 100 zł27 000 zł

 

Dane dotyczące nieruchomości:

 1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  nr GD1I/00025659/0.
 1. Opisana wyżej nieruchomość, położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Długa – Północ I”, w jednostce 3 MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). Obecnie działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywać się będzie poprzez nieruchomość przyległą, będącą własnością osoby/osób wyłonionej/wyłonionych w drodze przetargu. W związku z tym, iż warunki przetargu mogą być spełnione tylko przez określone podmioty, wybrano formę przetargu ograniczonego.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.
 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 19.01.2022.
 4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 5. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, spełniające warunki przetargu, do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 4 marca 2022 roku o godz. 11.00 (pok. nr 110 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19).
 6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  a) zgłoszenie do dnia 28 lutego 2022 roku, w formie pisemnej, uczestnictwa w przetargu wraz oświadczeniem o posiadaniu prawa własności do nieruchomości przyległej;
  b) wniesienie do dnia 28 lutego 2022 roku wadium w podanej wyżej wysokości na konto UM w Kwidzynie nr  11830000090008210720000040. Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie Pozostałym uczestnikom, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 7. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 8. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. 2017, poz. 2278).
 9. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
 10. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub pod  nr tel. (55) 64-64-717.
 11. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronach internetowych www.bip.kwidzyn.pl., www.kwidzyn.pl
 12. Koszty notarialne koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.

Kwidzyn, dnia 26 stycznia 2022 r.

Poprzedni artykułPierwszy przetarg ustny nieograniczony – ul. Lotnicza
Następny artykułZmiana rozkładu jazdy komunikacji miejskiej od 1 lutego