Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.) oraz  o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021, poz. 2213)

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność

Miasta Kwidzyna, położonej przy ul. Poligonowej, obr.15

 

LpAdres

(ulica)

Nr działki, nr księgi wieczystejPow. w m²Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

 Cena wywoławcza

Netto

Wadium
1.2.3.4.5.6.7.
1Poligonowa107/6 – KW GD1I/00033114/71433Zabudowa mieszkaniowa170 000 zł

 

27 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Kwidzynie przy  ul. Warszawskiej 19.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1% tej ceny.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 6 marca 2023 roku. Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia  umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działka położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn-Południe”, na terenie jednostki 6.MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami, infrastruktury technicznej – związanymi z użytkowaniem terenów). W bliskim sąsiedztwie działki (ul. Poligonowa)  znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi gminnej (ul. Poligonowa). Teren działki jest częściowo zakrzaczony oraz zadrzewiony, a także znajduje się na jej terenie zbiornik wodny.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 18 stycznia 2023 r.
 3. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.
 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza  obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium   w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 6 marca 2023 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (j.t. Dz.U.2017, poz. 2278, z późn. zm.).
 1. Nabywca nieruchomości gruntowej:
 1. W razie konieczności przed  przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu.
 2. Zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego.
 3. W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.
 4. Przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt, a także uzyska odpowiednie pozwolenie i pokryje opłaty z tym związane.
 5. Pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,  nr tel. (55) 64-64-717. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronach internetowych www.bip.kwidzyn.pl., www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia 08.02.2023 r.

Poprzedni artykułPierwszy przetarg ustny nieograniczony – ul. Łamana
Następny artykułKonkurs literacki „SWOIMI SŁOWAMI”