01 10 2019 przetarg pogodna1

01 10 2019 przetarg pogodna2